Regulamin korzystania z Kart Stałego Klienta w salonach firmy Andrzej Jedynak

 1. Karta Stałego Klienta (zwana dalej KSK) przyznawana jest klientom indywidualnym w salonach firmy Andrzej Jedynak z siedzibą w Warszawie, ul. 27 Grudnia 39.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu Karta Stałego Klienta Andrzej Jedynak jest dokonanie zakupu na kwotę nie mniejszą niż 3000 PLN jednorazowo lub na łączną wartość zakupów w okresie 1 roku od daty pierwszego zakupu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym podanie wskazanych w formularzu danych oraz podpisanie go. Wypełniony formularz należy pozostawić w salonie, w którym dokonane zostały zakupy.
 3. Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. KSK upoważnia do dokonywania zakupów w salonach firmowych Andrzej Jedynak z rabatem 5%.
 5. Zastrzega się, że rabaty udzielane z tytułu posiadania KSK nie sumują się z żadnymi innymi rabatami.
 6. KSK jest kartą na okaziciela.
 7. KSK zostaje wydana przy kasie przez pracownika salonu lub wysłana na podany adres.
 8. KSK posiada numer identyfikacyjny.
 9. KSK ważna jest bezterminowo i wydawana klientowi bezpłatnie.
 10. KSK akceptowana jest w salonie Al. Jerozolimskie 23 w Warszawie oraz na stronie sklepu internetowego: www.sklep.andrzejjedynak.pl
 1. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Karta Stałego Klienta w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego i pozostawienia go w salonie, w którym dokonane zostały zakupy. Wypełniony formularz zostanie następnie przesłany do siedziby firmy w Warszawie a dane Klienta będą zarejestrowane w bazie danych Administratora danych.
 2. Andrzej Jedynak zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia programu zawiadamiając o tym Uczestników za pośrednictwem podanego w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail. Aktualny tekst korzystania z Kart Stałego Klienta pozostaje dostępny w każdym punkcie sprzedaży firmy Andrzej Jedynak oraz na stronie internetowej: http://www.andrzejjedynak.pl/karta-stalego-klienta/
 3. Przystąpienie do programu Karty Stałego Klienta wymaga wyrażenia zgody przez uczestnika Programu na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu prowadzenia konta w ramach Programu Karta Stałego Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych, w tym informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych oraz prawa osób, których te dane dotyczą zostały ujęte w Klauzuli Informacyjnej (na odwrocie) oraz Polityce Prywatności, dostępnej w każdym salonie firmowym oraz w formie elektronicznej, pod adresem: http://sklep.andrzejjedynak.pl/strona/26/polityka-prywatnosci.html. Przed złożeniem podpisu na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami klauzuli i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach Programu Karta Stałego Klienta

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu Karta Stałego Klienta jest Andrzej Jedynak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. 27 Grudnia nr 39, 04-665 Warszawa, NIP: 1130007892 (zwany dalej Administratorem).
 2. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą (zwanej dalej uczestnikiem Programu) oraz obejmują jej imię, nazwisko, dane adresowe (ulicę, kod pocztowy, miasto i kraj zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu oraz numer karty. Podanie wskazanych danych jest warunkiem wzięcia udziału w Programie Karta Stałego Klienta.
 3. Dane osobowe uczestnika Programu przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu prowadzenia konta w ramach Programu Karta Stałego Klienta oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności marketingu bezpośredniego produktów Administratora oraz rozpatrzenia zastrzeżeń oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją programu. Podane dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane przez okres udziału w Programie Karty Stałego Klienta, a następnie mogą być przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia zastrzeżeń oraz przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w tym programie.

Przetwarzane dane mogą zostać przekazane podmiotom z którymi Administrator zawarł lub zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych (np. podmiotom obsługującym stronę internetową oraz systemy informatyczne Administratora), właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony uzasadnionego interesu Administratora, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

5. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania tych danych przez Administratora. Ponadto mają Państwo prawo do żądania uzyskania od Administratora kopii dotyczących Państwa danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych (co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody), żądania sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia danych w koniecznym zakresie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, wydania Państwu lub wskazanemu przez Państwa podmiotowi elektronicznej wersji danych przetwarzanych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

6. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mimo to Administrator danych zachęca do uprzedniego skontaktowania się z nim pod adresem e-mail biuro@andrzejjedynak.pl.

POBIERZ REGULAMIN