Regulamin korzystania z Kart Stałego Klienta w salonach firmy Andrzej Jedynak

1. Karta Stałego Klienta (zwana dalej KSK) przyznawana jest klientom indywidualnym w salonach firmy Andrzej Jedynak z siedzibą w Warszawie, ul.27 Grudnia 39.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu Karta Stałego Klienta Andrzej Jedynak jest dokonanie zakupu na kwotę nie mniejszą niż 5000 PLN jednorazowo lub na łączną wartość zakupów w okresie 1 roku od daty pierwszego zakupu , wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go  i wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych klienta w komputerowej bazie Klientów firmy AJ oraz zapoznanie się z Regulaminem. Wypełniony formularz należy pozostawić w salonie, w którym dokonane zostały zakupy.

2. Karta Stałego Klienta Andrzej Jedynak upoważnia do dokonywania zakupów w salonach firmowych Andrzej Jedynak z rabatem 5 %.

3. Zastrzega się, że rabaty udzielane z tytułu posiadania KARTY nie sumują się z żadnymi innymi rabatami.

4. Karta Stałego Klienta (KSK) jest kartą na okaziciela.

5. KSK zostaje wydana przy kasie przez pracownika salonu, w którym dokonano zakupu. Regulamin KSK znajduje się w każdym punkcie sprzedaży firmy Andrzej Jedynak oraz na stronie internetowej: www.andrzejjedynak.pl.

6. KSK posiada numer identyfikacyjny.

7. KSK ważna jest bezterminowo i wydawana klientowi bezpłatnie.

8. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego lub w momencie pierwszego użycia KSK. Wypełniony formularz zostanie przesłany do siedziby firmy w Warszawie a dane klienta będą zarejestrowane w bazie danych .

9. Firma AJ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem stron internetowych lub w korespondencji bezpośredniej.

10. Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez AJ w celach operacyjnych i marketingowych Programu, swoich danych osobowych figurujących na karcie zgłoszeniowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu jest warunkiem przystąpienia do Programu.

11. Salon firmowy Andrzej Jedynak akceptujący Kartę Stałego Klienta: Al. Jerozolimskie 23, Warszawa

POBIERZ REGULAMIN